Akcje na GPW
 Home / Akcje na GPW / Historia operacji na akcjach

Historia operacji na akcjach

  • W dniu 17 listopada 2016 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 766/16, na mocy której postanowił zarejestrować w dniu 21 listopada 2016 r. w depozycie papierów wartościowych 1.130.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda i oznaczyć je kodem PLBIKPT00030.

 

  • W dniu 21 listopada 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1217/2016 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji serii H i I oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I, na mocy której postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:

1) 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

2) 1.130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda, pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji tej serii,

3) 1.130.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

 

  • W dniu 21 listopada 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1219/2016, na mocy której postanowił wprowadzić z dniem 23 listopada 2016 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:

1.130.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych przez KDPW kodem "PLBIKPT00030", które mają być notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BIUROIK-PDA" i oznaczeniem "BIKA".

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 listopada 2016 roku dokonał wpisu zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego m.in. w zakresie zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta.

Od tego momentu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 4.130.000 zł i dzieli się na 4.130.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

1) 190.000 akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

2) 1.910.000 akcji serii G imiennych, uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

3) 900.000 akcji serii H na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

4) 1.130.000 akcji serii I na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje serii G są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Po zarejestrowaniu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego z akcjami Emitenta związane jest prawo do łącznie 6.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

  • W dniu 28 listopada 2016 roku zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 94/16 z dnia 15 lutego 2016 r., nastąpiła rejestracja 900.000 akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które zostały oznaczone kodem PLBIKPT00014. (zgodnie z treścią komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 25 listopada 2016 roku).

 

  • W dniu 29 listopada 2016 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 797/16, na mocy której postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 1.130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLBIKPT00014, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, przy czym zarejestrowanie tych akcji nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla praw do akcji oznaczonych kodem PLBIKPT00030, w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt ww. decyzji, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu.

 

  • W dniu 8 grudnia 2016 roku zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 797/16 z dnia 29 listopada 2016 r. nastąpi rejestracja 1.130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które zostały oznaczone kodem PLBIKPT00014. (zgodnie z treścią komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 grudnia 2016 roku)