Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie/ Raporty bieżace

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2018

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku poz. 757), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Pierwotny termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku, zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, podany raportem bieżącym nr 2/2018 został określony na dzień 27 listopada 2018 r.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku, zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe został określony na dzień 8 listopada 2018 r.

 

raport_bieżący_nr_13_2018_zmiana_terminu_publikacji_raportu_III kwartał