Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie/ Raporty bieżace

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2018

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 19) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 10 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 3) Statutu dokonała wyboru firmy:

BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu uprawnionego do:

1)    zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za lata obrotowe kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2018 roku oraz w dniu 31 grudnia 2019 roku;

2)    zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za lata obrotowe kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2018 oraz w dniu 31 grudnia 2019 roku;

3)    przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Emitenta za okresy 6 miesięcy zakończone odpowiednio 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2019 roku;

4)    przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okresy 6 miesięcy zakończone odpowiednio 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2019 roku.

 

Siedziba BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieści się przy ul. Postępu 12, 02 - 676 Warszawa.

BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana na listę podmiotów uprawionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355.

Emitent nie korzystał wcześniej z usług firmy BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądu śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zostanie zawarta przez Zarząd Emitenta na czas niezbędny do wykonania przez ten podmiot powierzonych czynności.

 

raport_bieżący_nr_4_2018_wybór_audytora