Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie/ Raporty bieżace

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2018

Wstępne wyniki finansowe Emitenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie ( dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku ( Rozporządzenie „MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE, niniejszym przekazuje wstępne jednostkowe wyniki finansowe Emitenta oraz wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

Jednostkowe wstępne wyniki finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.:

Przychody ze sprzedaży: 3.253 tys. zł

Zysk netto: 536 tys. zł

Skonsolidowane wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.:

Przychody ze sprzedaży: 17.736 tys. zł

Zysk netto: 4.501 tys. zł  

Inne całkowite dochody netto za rok obrotowy: - 414 tys. zł

Emitent jednocześnie informuje, że przedstawione wstępne wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych, niezbadanych jeszcze danych finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania oraz zgodnie z:

  • zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi (dla jednostkowych wstępnych wyników finansowych spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S..A za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.),
  • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami (dla wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.).

i w oparciu o założenie, że nie powstaną oraz nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania niniejszych szacunków.

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. zostaną przekazane w rocznym raporcie okresowym, który zostanie opublikowany 4 kwietnia 2018 r.

 

raport_bieżący_nr_3_2018_wstępne_wyniki_finansowe_za_rok_2017