Akcjonariat
 Home / O Spółce / Akcjonariat

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

 

Kapitał zakładowy BIK S.A. wynosi 4.166.267 zł i dzieli się na 4.166.267 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

1) 190.000 akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

2) 1.910.000 akcji serii G imiennych, uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

3) 900.000 akcji serii H na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

4) 1.130.000 akcji serii I na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

5) 36.267 akcji serii J na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

 

Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje serii G są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.

 

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale (%)

Liczba głosów

Udział w głosach na WZA (%)

NREP NSF IV Holding 2

4 166 267

100,00%

6 836 267

100,00%