Aktualności
 Home / Dla mediów / Aktualności

Aktualności

Publikacja prospektu emisyjnego BIK S.A.

Prospekt emisyjny Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. został opublikowany 14 grudnia 2015 r. Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą prowadzone w dniach 27 stycznia – 01 lutego 2016 r.

Prospekt emisyjny Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany 14 grudnia 2015 r. Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą prowadzone w dniach 27 stycznia – 01 lutego 2016 r. Debiut akcji dewelopera powierzchni komercyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowany jest w połowie lutego 2016 r.

 

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. to ogólnopolski deweloper powierzchni komercyjnych, specjalizujący się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych. Dotychczas  w ramach Grupy Kapitałowej zrealizował inwestycje o łącznej powierzchni ponad 80 tys. m2. Grupa zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków). Dotychczas zrealizowane zostały dwa retail parki: jeden w Puławach, a drugi w Bielsku-Białej.

 

Na podstawie Prospektu Emisyjnego oferowanych jest 1.130.000 nowych akcji serii I oraz sprzedawanych jest do 569.606 istniejących akcji serii H. Oferowane inwestorom akcje stanowić będą łącznie 27,4% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i będą uprawniać ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie 100% akcji Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. jest własnością Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Udziałowcami Belancor Sp. z o.o. są osoby fizyczne.

 

W ramach transzy detalicznej do inwestorów indywidualnych planowane jest skierowanie do 25% oferowanych akcji, a do inwestorów instytucjonalnych pozostałe 75% oferowanych akcji.

 

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. oczekuje wpływów z emisji akcji serii I na poziomie około 23,7 mln zł brutto. Wpływy netto zostały oszacowane na poziomie ok. 22,5 mln zł. Cena emisyjna po jakiej będą oferowane akcje zostanie ustalona i opublikowana 26 stycznia 2016 r.

 

Doradcą i oferującym Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. jest Dom Maklerski BDM S.A., a doradcą prawnym jest Kancelaria GHMW – Gach, Hulist, Prawdzic Łaszcz – Radcowie Prawni sp. k..

 

Zapisy na akcje można składać w Punktach Obsługi Klienta BDM oraz za pośrednictwem strony www.bdm.pl.


Harmonogram publicznej emisji akcji

proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

25-26 stycznia 2016 r.

opublikowanie ostatecznej ceny i liczby oferowanych akcji

26 stycznia 2016 r.

przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych

27 stycznia - 01 lutego 2016 r.

przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych

27 stycznia – 02 lutego 2016 r.

przydział akcji oferowanych

do 4 lutego 2016 r.

 

Cele emisyjne

Pozyskane środki w całości wykorzystamy na finansowanie realizacji przygotowywanych projektów deweloperskich dotyczących głównie powierzchni magazynowych, ale także handlowych” – powiedział Mirosław Koszany, Prezes Zarządu Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

 

Środki pozyskane w ramach pierwszej publicznej emisji akcji Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. przeznaczy na:

- rozbudowę Centrum Logistycznego w Sosnowcu poprzez budowę dwóch kolejnych hal magazynowych o łącznej powierzchni najmu około 25 tys. m2

- budowę Centrum Logistycznego Kraków III o łącznej powierzchni najmu około 18 tys. m2

- budowę Parku Handlowego w Dzierżoniowie o łącznej powierzchni najmu około 5 tys. m2

 

Strategia rozwoju

Strategia Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. zakłada zwiększenie o ponad 75% nowoczesnych zasobów magazynowych w trzy lata, z obecnie posiadanych blisko 56 tys. m2 powierzchni.

 

Spółka ma duży potencjał do dynamicznego wzrostu skali działania. Posiada już grunty wraz z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu, na których będą powstawały obiekty określone w celach emisyjnych. „Mamy jednocześnie do czynienia ze sprzyjającym otoczeniem rynkowym. Sytuacja w branży deweloperskiej jest bardzo dobra. Systematycznie rośnie zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchni magazynowe, a wszystkie nasze inwestycje powstające w tym segmencie mają dla najemców bardzo atrakcyjne lokalizacje ze względu na położenie na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych. Potwierdzeniem tego jest bardzo wysoki wskaźnik wynajęcia posiadanych obiektów, który jest bliski 100%” – podkreślił Mirosław Koszany. Dodał, że w osiągnięciu założonych celów z pewnością pomagać będzie także ponad 15-letnie doświadczenie na rynku deweloperskim potwierdzone siedmioma zrealizowanymi inwestycjami.


Sytuacja finansowa

Kondycja finansowa Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. jest bardzo dobra, a prowadzona działalność charakteryzuje się wysoką rentownością. Wg sprawozdania pro forma na koniec 2014 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 15,0 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 11,4 mln zł, a zysk netto 5,4 mln zł. Wartość portfela nieruchomości inwestycyjnych Grupy Kapitałowej wyniosła 176,4 mln zł, a wartość kapitałów własnych 65,7 mln zł.

 

2012

2013

2014

Pro Forma 2014*

Przychody ze sprzedaży

18,0

17,0

18,6

15,0

Wynik z działalności operacyjnej

0,4

13,1

11,3

11,4

Wynik brutto

2,9

8,1

5,6

6,5

Wynik netto

1,6

6,8

3,8

5,4

Aktywa ogółem

168,2

183,3

213,1

185,9

Kapitał własny

67,5

73,3

76,4

65,7

Rentowność działalności operacyjnej

2,40%

77,40%

60,90%

75,52%

Rentowność brutto

16,20%

48,00%

30,30%

43,11%

Rentowność netto

9,00%

39,90%

20,20%

35,61%

Rentowność aktywów ogółem

1,00%

3,70%

1,80%

2,88%

Rentowność kapitału własnego

2,40%

9,20%

4,90%

8,15%

 * Skonsolidowane sprawozdanie finansowe pro forma prezentuje wyniki Spółki za 2014 r. uwzględniając obecny kształt Grupy Kapitałowej, tj. po sprzedaży w maju 2015 r. udziałów w spółce BIK Zarządzanie Sp. z o.o., a co za tym idzie po utracie kontroli nad ww. spółką oraz jej spółkami zależnymi. Sprawozdanie pro forma zakłada przeprowadzenie opisywanej transakcji w dniu 1 stycznia 2014 r.

 

W pierwszych sześciu miesiącach br. Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. kontynuowało wzrostowy trend. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 8,3 mln zł, czyli o 18,6% więcej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny osiągnął w pierwszym półroczu 2015 r. poziom 3,7 mln zł, co oznacza poprawę w ujęciu rok do roku o 19,3%. Spółka osiągnęła jednocześnie 4,9 mln zł zysku netto, względem 0,1 mln zł na plusie w tym samym okresie poprzedniego roku.

dane w mln PLN

I poł. 2014

I poł. 2015

Przychody ze sprzedaży

7,0

8,3

Wynik z działalności operacyjnej

3,1

3,7

Wynik brutto

1,6

5,5

Wynik netto

0,1

4,9

Rentowność działalności operacyjnej

44,40%

45,22%

Rentowność brutto

22,53%

66,63%

Rentowność netto

2,13%

58,88%

 

***

Niniejsza informacja jest materiałem reklamowym i promocyjnym w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 1382). Niniejszy materiał w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

Prospekt Emisyjny, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. i ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który w dniu 08.12.2015 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Biurze Inwestycji Kapitałowych S.A. i ofercie publicznej. Prospekt Emisyjny udostępniono na stronie internetowej Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. www.bik.com.pl i na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. pod adresem www.bdm.pl, na których to stronach znajdą się ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Emisyjnego. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczącą instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji.