Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie/ Raporty bieżace

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2018

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: Rozporządzenie „MAR”) informuje, że w dniu 23 listopada 2018 r. otrzymał postanowienie  Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS z dnia 15 listopada 2018 roku o dokonaniu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, spółki zależnej od Emitenta – Biuro Inwestycji Kapitałowych 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o której zawiązaniu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 14/2018  z dnia 19 pazdziernika 2018 r. skorygowanym w dniu 31 pazdziernika 2018 r.  

Informacja o rejestracji spółki zależnej została zakwalifikowana przez  Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia „MAR”, ze względu na zmianę struktury grupy kapitałowej Emitenta.

 

Raport 15_2018 rejestracja Spółki BIK 7