Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie/ Raporty bieżace

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2018

Powołanie spółki zależnej od Emitenta – korekta (uzupełnienie) raportu nr 14/2018 z dnia 19 października 2018 roku

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie
w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: Rozporządzenie „MAR”), w uzupełnieniu raportu nr 14/2018 z dnia 19 października 2018 roku dot. zawiązania w dniu 19 października 2018 roku spółki zależnej od Emitenta pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Zależna), Emitent informuje, że Spółka Zależna została zawiązana w celu wydzielenia działalności inwestycyjnej Emitenta polegającej na nabywaniu papierów wartościowych.  

Głównym przedmiotem działalności Spółki Zależnej będzie: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z).

W ocenie Emitenta, zawiązanie Spółki Zależnej przyczyni się do poprawienia efektywności biznesowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz umożliwi lepszą kontrolę właścicielska nad poszczególnymi segmentami jej działalności.

O fakcie wpisania Spółki Zależnej do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy Zarząd Emitenta poinformuje niezwłocznie w formie odrębnego raportu bieżącego.

Informacja o utworzeniu Spółki Zależnej została zakwalifikowana przez  Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia „MAR”, ze względu na zmianę struktury grupy kapitałowej Emitenta.

 

raport_bieżący_nr_14_2018 spółka celowa BIK 7 - korekta uzpełenie raportu nr 14_2018