Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie/ Raporty bieżace

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2018

Powołanie spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie
w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: Rozporządzenie „MAR”), informuje, iż w dniu 19 października 2018r., zawiązana została spółka zależna od Emitenta pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych 7 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji (dalej: Spółka Zależna) z kapitałem zakładowym 5 000,00zł, w której Emitent objął 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 5 000,00zł, co stanowi 100% w kapitale zakładowym Spółki Zależnej. Dodatkowo Emitent wskazuje, iż po otrzymaniu postanowienia o rejestracji Spółki Zależnej w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie
w kolejnym raporcie bieżącym.
Informacja o utworzeniu Spółki Zależnej została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia „MAR”, ze względu na zmianę struktury grupy kapitałowej Emitenta.

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2018