Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie/ Raporty bieżace

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2018

Przydzielenie warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu Motywacyjnego.

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie ( dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku ( Rozporządzenie „MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE, informuje, że w związku z uchwałą nr 1/06/2018 Rady Nadzorczej z dnia 5 czerwca 2018 r., stwierdzającą ziszczenie się warunku dotyczącego przyznania pierwszej transzy warrantów subskrypcyjnych serii A za Pierwszy Rok Realizacji Programu Motywacyjnego, oznaczonych jako A1, według założeń określonych w uchwale nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu Emitenta oraz kluczowych pracowników, Emitent w dniu 2 sierpnia 2018 roku przydzielił 18.146 Warrantów Subskrypcyjnych serii A1, z czego: 

 

1)         3.886 Warrantów Subskrypcyjnych zostało przydzielonych Panu Mirosławowi Koszanemu - Prezesowi Zarządu,

2)         3.886 Warrantów Subskrypcyjnych zostało przydzielonych Panu Romanowi Wąsikiewiczowi – Członkowi Zarządu.

 

Pozostała liczba Warrantów Subskrypcyjnych serii A oznaczonych jako A1 tj. 10.374 została przydzielona w dniu 2 sierpnia 2018 r., Kluczowym Pracownikom Emitenta – Uczestnikom Programu Motywacyjnego.  

 

Jeden Warrant Subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji na okaziciela serii J, o których mowa w uchwale nr 19 Walnego Zgromadzenia Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r.

 

Warranty subskrypcyjne objęte zostały nieodpłatnie. Cena emisyjna akcji serii J, które będą obejmowane w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych wynosi 1 zł. 

 

raport_bieżący_nr_10_2018