Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie/ Raporty bieżace

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2018

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku poz. 757), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku.
Pierwotny termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku, zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, podany raportem bieżącym nr 2/2018 został określony na dzień 25 września 2018 r.
Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe został określony na 4 września 2018 r.

 

Raport bieżący 9/2018