Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie/ Raporty bieżace

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia w dniu 22 maja 2018 roku

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku poz. 757), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 maja 2018 roku.

Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

raport_bieżący_nr_7_2018_treść_uchwał_podjętych_na_ZWZA

 

BIK_SA_ZWZA_rep_A_1941_2018_22052018