Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie/ Raporty bieżace

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2018

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 maja 2018 roku

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 133 ze zm.), przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 22 maja 2018 roku na godzinę 11.00.

Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

RAPORT BIEŻĄCY 6/2018

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE