Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie/ Raporty bieżace

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

 

Raporty okresowe w 2018 roku będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

 

Raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 15 maja 2018 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - 27 listopada 2018 r.

 

Raport półroczny:

-skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r.– 25 września 2018 r.

 

Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2017 - 4 kwietnia 2018 r.

- skonsolidowany raport roczny za rok 2017 – 4 kwietnia 2018 r.

 

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2018 roku.

 

Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta.

 

Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej.

 

Raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Emitenta (www.bik.com.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie.

 

raport_bieżący_nr_2_2018_terminy_przekazywania_raportów_okresowych