Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie/ Raporty bieżace

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 01/2018

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie ( dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku ( Rozporządzenie „MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE, informuje, iż w dniu 12 stycznia 2018r., spółka zależna od Emitenta – Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec
2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zawarła ze spółką Dachser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umowę najmu powierzchni magazynowo - biurowej oraz cross – dockingowej zlokalizowanej w Centrum Logistycznym w Sosnowcu przy ul. Orląt Lwowskich.

Umowa najmu ze Spółką Dachser Sp. z o.o. została zawarta na czas oznaczony 7 lat licząc od dnia wydania Najemcy przedmiotu najmu.

Spółka szacuje, iż przychody netto z Umowy Najmu za cały okres obowiązywania wyniosą łącznie około 14.085.942,04 zł.

 

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów .

 

Informacja o zawarciu Umowy Najmu  została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną
w skali Emitenta wartość umowy. Za kryterium istotności przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

raport_bieżący_nr_1_2018_istotna_umowa_Dachser