Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie/ Raporty bieżace

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 75/2017

Zawarcie Walutowej Transakcji Terminowej przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie ( dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku ( Rozporządzenie „MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE, informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017r. spółka zależna od Emitenta – Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zawarła z Bankiem Alior Bank Spółka Akcyjna Walutową Transakcję Terminową polegającą na sprzedaży łącznej kwoty 4.148.548,60    euro po kursie euro/pln 4,1980 (równowartość 17.415.607,02 pln). Dzień rozliczenia transakcji przypadnie w dniu 29.05.2018r.

Transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

 

Jednocześnie Emitent informuje, że zawarcie opisanej powyżej transakcji jest związane z zawartą przez spółkę zależną od Emitenta umową kredytu inwestycyjnego, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 71/2017 z dnia 07.11. 2017 roku

Informacja o zawarciu Walutowej Transakcji Terminowej została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta wartość transakcji. Za kryterium istotności przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 75/2017