Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie/ Raporty bieżace

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 74/2017

Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 22) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 133 ze zm.), informuje iż w dniu 19 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Mirosława Koszanego oraz o powołaniu na stanowisko Członka Zarządu Pana Romana Wąsikiewicza, na trzyletnią kadencję liczoną od dnia 29 grudnia 2017 roku.

 

Pan Mirosław Koszany posiada wykształcenie wyższe. W 1988 roku ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, Wydział Mechaniczno-Energetyczny (kierunek: mechanika, specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne). W 1999 roku Pan Mirosław Koszany ukończył studia podyplomowe – Szkoła Biznesu, zorganizowane przez Politechnikę Krakowską wspólnie z Central Connecticut State University New Britain. W 2009 roku Pan Mirosław Koszany ukończył studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości, zorganizowane przez Politechnikę Krakowską wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym
w Krakowie. Pan Mirosław Koszany posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości - tytuł rzeczoznawcy majątkowego nr 5723.

Pan Mirosław Koszany pracował kolejno:

-       w 1989 roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Krakowie kolejno na stanowisku: stażysty, referenta do spraw technicznych, samodzielnego referenta do spraw technicznych,

-       w latach 1989 – 1991 w Przedsiębiorstwie Usług Budowlanych i Realizacji Obiektów Ochrony Środowiska „AEROMONT” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku kierownika budowy,

-       w latach 1991 – 1994 w „RMR” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku dyrektora naczelnego,

-       w latach 1994 – 1996 w Biurze Maklerskim „CERTUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie kolejno na stanowisku: dyrektora naczelnego, dyrektora naczelnego-członka zarządu, dyrektora naczelnego-prezesa zarządu,

-       w 1996 roku w „Towarzystwie Współpracy Regionalnej” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku dyrektora generalnego,

-       w latach 1996 – 1999 w „MEGA-TRANS” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku prezesa zarządu,

-       od 2000 roku u Emitenta na stanowisku Prezesa Zarządu.

 

Pan Roman Wąsikiewicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. hutnik). W 1977 roku ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metalurgiczny (kierunek: metaloznawstwo i fizyka metali).

Pan Roman Wąsikiewicz pracował kolejno:

-       w latach 1977 – 1983 w Kombinacie Metalurgicznym im. Lenina w Krakowie na stanowisku mistrz zmianowy,

-       w latach 1990 – 1992 w Awis spółka cywilna z siedzibą w Krakowie na stanowisku dyrektora,

-       w latach 1992 – 2004 w Expans Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku prezesa zarządu,

-       w 2004 roku w Del Monte Fresh Produce Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stanowisku dyrektora generalnego,

-       w latach 2004 – 2005 w Biuro Inwestycji Kapitałowych 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku członka zarządu,

-       od 2004 roku u Emitenta na stanowisku Członka Zarządu.

Każdy z nowo powołanych Członków Zarządu złożył oświadczenie, że:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700).

 

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 74/2017