Akcjonariat
 Home / O Spółce / Akcjonariat

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

 

Kapitał zakładowy BIK S.A. wynosi 4.130.000 zł i dzieli się na 4.130.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

1) 190.000 akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

2) 1.910.000 akcji serii G imiennych, uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

3) 900.000 akcji serii H na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

4) 1.130.000 akcji serii I na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

 

Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje serii G są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.

 

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale (%)

Liczba głosów

Udział w głosach na WZA (%)

Jacek Kłeczek

375 000 

9,08% 

708 750 

10,42% 

Beata Kłeczek

375 000 

9,08% 

708 750 

10,42% 

Krzysztof Szewczyk

375 000  9,08%  708 750  10,42% 
Jolanta Cepielik-Szewczyk 375 000  9,08%  708 750  10,42% 
Bogumił Tokarz 450 000  10,90%  850 500  12,51% 
Agnieszka Rerutko 150 000  3,63%  283 500  4,17% 
Magdalena Kosińska 150 000  3,63%  283 500  4,17% 
Roman Wąsikiewicz 381 520 9,24%  715 270 10,52% 
Łukasz Wąsikiewicz 375 000 9,08%  708 750 10,42% 

Pozostali

1 123 480

 27,20%   1 123 480  16,52% 

Razem

4 130 000 

100,00% 
 6 800 000 
100,00%