Aktualności
 Home / Dla mediów / aktualności

Aktualne informacje

BIK S.A. z nowym harmonogramem Oferty Publicznej

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. podało nowe terminy Oferty Publicznej. Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą prowadzone w dniach 14-19 kwietnia br. Ostateczna cena emisyjna po jakiej będą sprzedawane akcje zostanie określona przed rozpoczęciem zapisów. Debiut na GPW planowany jest w pierwszej połowie maja br.

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. opublikowało komunikat aktualizacyjny do prospektu emisyjnego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 grudnia 2015 r., dotyczący nowych terminów Publicznej Oferty Akcji. Zgodnie z harmonogramem budowa księgi popytu będzie prowadzona w dniach 11-12 kwietnia br. W dniu 13 kwietnia br. zostanie ustalona ostateczna cena emisyjna akcji oraz określony podział na transze. Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych będzie prowadzone w okresie 14-19 kwietnia br., a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych o jeden dzień dłużej, tj. do 20 kwietnia br. Przydział akcji i rozliczenie subskrypcji nastąpi do 22 kwietnia br. Debiut akcji na Giełdzie Papierów w Warszawie planowany jest w pierwszej połowie maja br.

„Rozpoczynamy właśnie spotkania z inwestorami instytucjonalnymi - road show. Mamy nadzieję, że inwestorzy docenią nasz model biznesu i bardzo dobre perspektywy branży, w której działamy. Dlatego jesteśmy przekonani, że prowadzona oferta akcji zakończy się sukcesem” – powiedział Mirosław Koszany, Prezes Zarządu BIK S.A.

Na podstawie Prospektu Emisyjnego oferowanych jest 1.130.000 nowych akcji serii I oraz sprzedawanych jest do 569.606 istniejących akcji serii H. Oferowane inwestorom akcje serii I stanowić będą łącznie 27,4% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i będą uprawniać ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie 100% akcji Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. jest własnością Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Udziałowcami Belancor Sp. z o.o. są osoby fizyczne. Zapisy na akcje będzie można składać za pośrednictwem Oferującego - Domu Maklerskiego BDM S.A.

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. oczekuje wpływów z emisji akcji serii I na poziomie około 23,7 mln zł brutto. Wpływy netto zostały oszacowane na poziomie ok. 22,5 mln zł. „Pozyskane środki w całości wykorzystamy na finansowanie realizacji przygotowywanych projektów deweloperskich dotyczących głównie powierzchni magazynowych, ale także parków handlowych” – powiedział Mirosław Koszany. Celem jest rozbudowa Centrum Logistycznego w Sosnowcu, budowa Centrum Logistycznego Kraków III oraz budowa Parku Handlowego w Dzierżoniowie.

Grupa zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków). Dotychczas zrealizowane zostały dwa retail parki: w Puławach i Bielsku-Białej.

 

***

Niniejsza informacja jest materiałem reklamowym i promocyjnym w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 1382). Niniejszy materiał w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

Prospekt Emisyjny, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. i ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który w dniu 08.12.2015 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Biurze Inwestycji Kapitałowych S.A. i ofercie publicznej. Prospekt Emisyjny udostępniono na stronie internetowej Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. www.bik.com.pl i na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. pod adresem www.bdm.pl, na których to stronach znajdą się ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Emisyjnego. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczącą instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji.