Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie / Raporty

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2017

Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2017

Objęcie przez Emitenta nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2016

Objęcie i opłacenie przez Emitenta nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2016

Zawarcie umów lock-up ze wspólnikami podmiotu dominującego w stosunku do Emitenta. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2016

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania podmiotu dominującego w stosunku do Emitenta bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego oraz w sprawie określenia innego sposobu zakończenia działalności pomiotu dominującego. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2016

Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2016

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta oraz wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii H i I Emitenta do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2016

Informacja dotycząca ostatecznych kosztów Oferty Publicznej akcji Emitenta. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2016

Warunkowa rejestracja akcji serii I w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2016

Rejestracja akcji Emitenta w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Czytaj więcej...